top of page

PROCESBEGELEIDING EN ADVIES

"Alleen de mens
is tot het onmogelijke in staat

Johann Wolfgang von Goethe

Begeleide intervisie in company


Hoe doe ik het?
Waarom doe ik het zo?
En hoe doen mijn collega's dat?


Vaak levert alleen al het vertellen van je situatie inzichten op. Maar je leert ook van de ervaring van anderen en hun visie op jouw situatie. Je krijgt zicht op je motieven, de overwegingen die een rol spelen en de effecten van je handelen. Het toont je bruikbare handelings-alternatieven. Intervisie is een prima methode voor uitwisseling en om ervaringsdeskundigheid van je collega's te benutten.

 

Belangrijk is om goed, zonder oordeel te luisteren en elkaar werkelijk aan te spreken. Dat maakt intervisie meteen een goede training in communicatie. Het bevordert de vaardigheid van vragen stellen en van afstemming, het "met je eigen ogen door die van een ander kijken". Het leert je je in te leven met behoud van je eigenheid.


We hechten aan veiligheid en openheid, zodat een groep kan ontstaan, waarin deelnemers zichzelf kunnen zijn. Zo kun je je het best ontwikkelen.

 
Voor wie?

Intervisie werkt door alle sectoren heen en op alle niveaus. Enige voorwaarde is dat de deelnemers in een vergelijkbare situatie zitten, bv. eenzelfde functie, binnen het zelfde team, vakgenoten, of mensen met een vergelijkbare thematiek.

Een groep bestaat uit maximaal 8 mensen.

Nieuwsgierig?

Stel je vraag, of schrijf ons hieronder een korte schets van je situatie. 

Bericht ontvangen!

Dialoog
wat hier en nu gezegd moet worden...


... is precies wat een dialoog zo waardevol maakt. De dialoog is de uitgelezen methode om verschillende waarheden boven tafel te krijgen. Persoonlijke waarheden en overtuigingen. Dialoog is oordeelloos. Wat gezegd moet worden, kan gezegd worden. Het maakt je bewust van je eigen oordelen en toont alle andere mogelijkheden die er zijn. De uitdaging is alle gewoonten en vastgeroeste patronen los te laten, en af te stemmen op wat werkelijk belangrijk is.


Dialoog is een intensief maar krachtig middel, dat voor allerlei doelen kan worden benut. Het wordt veel geassocieerd met maatschappelijke thema's, zoals cultuurverschillen. Maar ook bij uiteenlopende vraagstukken in groepen, teams en organisaties is de inzet van dialoog vruchtbaar.

 

Dialoog is bij uitstek bruikbaar voor innovatie, organisatieverandering, los maken wat vast zit.

Voorzitterschap

 

Met het projectteam of het magamentteam heb je een strategiedag, evaluatiebijeenkomst, visiedag, of brainstormsessie. Wie zal dat leiden? HorusConsult kan helpen met frisse ideeën, buiten de gebaande paden, even de waan van alledag los te laten. Wat we precies doen, bepalen we in onderling overleg, al naar gelang de aard van de dag en de wensen van de betrokkenen.

Teamcoaching


Een goed team is meer dan de optelsom van individuen. Er zijn veel uiteenlopende middelen om de waarde en effectiviteit van je team te versterken.

 • erkenning en beter gebruik van elkaars kwaliteiten (shared leadership)

 • betere communicatie en samenwerking (teambuilding, feedback)

 • het faciliteren van zelfsturing

 • afstemming van organisatiedoelen en teamcompetenties

 • commitment aan het teamdoel

 • helderheid omtrent functieverantwoordelijkheden

 • transparantie van normen en waarden in het team

 • bewustzijn op teamrollen en functieverhoudingen

 • ondersteuning bij visieontwikkeling

 • het maken van concrete werkafspraken

 • begeleiding bij conflicten

 • het uitspreken van verwachtingen

 • meer werkplezier

 • procesbegeleiding bij specifieke themabijeenkomsten

 • begeleiding bij veranderingsprocessen

 

Teamcoaching kan veel verschillende (deel)interventies omvatten. De vraag en de situatie waarin het team verkeert, zijn daarbij leidend. Soms is het nodig te starten met een oriënterende en onderzoekende fase (zie ook belevingsonderzoek). Wij observeren vergaderingen en voeren individuele gesprekken. We geven feedback en brengen verslag uit. We leren de organisatie kennen en kunnen inschatten waar het team het meest bij gebaat is.

Vervolgens kan in overleg met de opdrachtgever de coaching een meer sturende vorm aannemen. Ook kan dan besloten worden andere middelen, zoals training of intervisie, in te zetten.

Problemen in het Team?
Kans voor succes!

 

 • ​De samenwerking vlot niet

 • Medewerkers spreken zich niet meer uit 

 • Er is onvrede en onveiligheid

 • Oude voorvallen blijven terugkomen

 •  Afspraken worden niet meer nagekomen  

 • Er wordt geroddeld

 • Het team is gesloten

 • Er is juist geen verbinding meer

 • ...


Het komt voor in de beste teams. Vaak júist in de beste teams. Dan is er meestal behoefte aan een nieuwe stap. Maar er kunnen ook andere zaken aan de hand zijn. Organisatieveranderingen, veranderingen in de teamsamenstelling, ingesleten patronen, het is soms verrassend waarin we de oorzaak van een stroef lopend team vinden. Áls we die oorzaak al vinden, want dat is soms helemaal niet nodig! Soms is het vooral zaak een nieuwe belans te vinden. Met erkenning van wat geweest is. 
 

Hoe? Drie stappen

De teambegeleiding is kortweg onder te verdelen in drie stappen. De duur van elke stap is afhankelijk van de situatie: de grootte van het team, de complexiteit en de ernst van de situatie. 

 1. De eerste fase begint met een intakegesprek met (u als) de leidinggevende. Daarin komen we tot een inschatting van wat er nodig is. Soms blijkt zo'n intake al zó verhelderend, dat u zelf verder kunt. Misschien nog ondersteund met enkele gesprekken.
   

 2. Als blijkt dat externe begeleiding echt gewenst is gaan we samen met u aan de slag. Soms starten we met het spreken van teamleden afzonderlijk, soms in kleine groepjes. Soms observeren we het team in interactie. Meestal starten we meteen met een teambijeenkomst met het hele team. Doel van deze interventiefase is het creëren van een sfeer waarin een ieder zich veilig voelt om zich uit te spreken. We zorgen dat besproken wordt, wat besproken moet worden, zodat een ieder het verleden kan loslaten en het vizier op het nieuwe kan richten. Wij scheppen daarbij de kaders waarbinnen de communicatie op constructieve wijze kan plaatsvinden.
   

 3. Bij de volgende stap is het zaak daadwerkelijk een nieuwe richting in te slaan. Oude patronen willen nog wel eens hardnekkig zijn; het nieuwe kan houvast bieden om niet in het oude te vervallen. We inventariseren onderwerpen, bespreken de gezamenlijke visie(-wijziging?) en maken concrete afspraken. 
   

En meestal - zo is onze ervaring - is er dan veel opluchting en energie om nieuwe stappen te ondernemen!

Methodieken: open gespreksvoering, systemisch werk, transactionele analyse
 

Ervaring

Wij hebben meerdere jaren ervaring met grotere en kleinere teams in verschillende situaties: HRM-adviseurs, artsen in een medische staf, teams van paramedici, teams in Verpleging en Verzorging, onderwijsteams, en scholierengroepen. Referenties: Op aanvraag

bottom of page